علی پالیزدار

مدرک مربیگری درجه 3 بدنساز

مدرک مربیگری آمادگی جسمانی

مدرک مربیگری درجه3 بسکتبال

(cpr)گواهی دوره احیای قلبی

  کاهش وزن

  متن متن

  گام
  اول

  تست تست
  گام
  دوم

  تست
  گام
  سوم

  متن
  گام
  چهارم

  متن

  مهارت مربی

  آمادگی جسمانی
  بدنسازی
  بسکتبال
  fa_IRPersian