مربيگري آمادگي جسماني درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك كار با دستگاه بدنسازي از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري فيت نس درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري دوچرخه ثابت سالني(اسپينينگ) از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك بادي پامپ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران

مربيگري آمادگي جسماني درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك كار با دستگاه بدنسازي از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري فيت نس درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري دوچرخه ثابت سالني(اسپينينگ) از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك بادي پامپ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران

مربيگري آمادگي جسماني درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك كار با دستگاه بدنسازي از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري فيت نس درجه ٣ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مربيگري دوچرخه ثابت سالني(اسپينينگ) از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران مدرك بادي پامپ از هيئت ورزش هاي همگاني استان تهران

fa_IRPersian